Duże jednostki kogeneracyjne bez unijnego wsparcia

Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na 2014-2020. W ramach programu wsparcie otrzymają projekty energetyczne związane z likwidacją niskiej emisji. Nowa perspektywa nie uwzględnia jednak pomocy finansowej na inwestycje redukujące emisję gazów cieplarnianych. Ograniczenie dotyczy większości jednostek o mocy cieplnej powyżej 20 MW.
Budżet programu w nowej perspektywie wynosi ponad 27,4 mld euro z Funduszy Europejskich (FE). Będzie to największe źródło funduszy unijnych. Na dofinansowanie projektów w ramach sektora energetyki zostanie przeznaczonych blisko 2,85 mld euro z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Beneficjentami POIiŚ będą także przedsiębiorstwa ciepłownicze, których działania będą między innymi realizowanie w obszarze zmniejszania emisyjności gospodarki. W ramach inwestycji dotyczących likwidacji niskiej emisji wsparcie będzie ukierunkowane na projekty związane z przebudową istniejących systemów ciepłowniczych oraz likwidacją węzłów grupowych celem zmniejszenia strat na przesyle, budową nowych odcinków sieci cieplnej w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, a także likwidacją indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji pod warunkiem podłączenia budynków do sieci ciepła systemowego. Priorytetowo wspierane będą inwestycje na obszarach, gdzie występują ponadnormatywne poziomy stężenia pyłów PM10.
Projekty powinny być wpisane do strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) realizowanych przez miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne, bądź do gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej. Brak tych dokumentów, bądź brak inwestycji ciepła systemowego na liście zadań w tych dokumentach uniemożliwi praktycznie firmom korzystanie ze środków unijnych. Z informacji uzyskanych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej póki co 1/3 gmin ma przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej.
Jednym z najefektywniejszych sposobów zmniejszania niskiej emisji jest kogeneracja, czyli produkcja energii elektrycznej i ciepła systemowego w jednym procesie technologicznym (w tzw. skojarzeniu). Efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest znacznie wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni i ciepła w ciepłowni. A mniejsze zużycie paliwa, to nie tylko zaoszczędzone miliony ton węgla rocznie, ale także ograniczenie o 30% emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych.
Niestety w nowej perspektywie nie wszystkie jednostki wysokosprawnej kogeneracji będą objęte programem. Ze wsparcia wyłączono jednostki o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW. Przedstawiciele polskiego Rządu w trakcie negocjacji unijnych walczyli o rozszerzenie programu także o duże jednostki, ale unijni urzędnicy byli nieugięci. Swoją decyzję tłumaczą faktem, iż jednostki te objęte są systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS). Producenci ciepła systemowego od samego początku zwracają uwagę na przewrotność systemu ETS. Konieczność nabywania uprawnień do emisji CO2 to obciążenie nałożone przez Unię, a jego złagodzenie w początkowym okresie funkcjonowania systemu nie może być określane jako wsparcie. Uprawnienia trzeba kupować, a w kolejnych latach trzeba będzie kupować ich coraz więcej, więc trudno tu mówić o jakimkolwiek wsparciu. Teraz Unia dodatkowo uniemożliwiła pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy POIiŚ, co na pewno utrudni realizację dużych inwestycji.